Звіт за 2011р.

1.Титульний лист

2.Змiст

3.1-4.Основні відомості про емітента

3.5.Ліцензії

3.7.Рейтингове агентство

3.8.Органи управлiння

4.Засновники

5.Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

6.1.Освіта та стаж роботи посадових осiб

10.Послуги осiб

11.2.Облiгацiї емітента

12.Опис бізнесу

13.1.Основнi засоби

13.2.Чистi активи

13.3.Зобов’язання

17.1.Баланс

17.2.Баланс

17.3.Баланс

17.4.Баланс, примiтки

18.1.Фiнансовi результати

18.2.Фiнансовi результати

18.3.Фiнансовi результати, примiтки

19.1.Рух грошових коштiв

19.2.Рух грошових коштiв

19.3.Рух грошових коштiв, примiтки

20.1.Власний капiтал

20.2.Власний капiтал

20.3.Власний капiтал, примiтки

21.1.1.Нематерiальнi активи

21.1.2.Нематерiальнi активи

21.2.1.Основнi засоби

21.2.2.Основнi засоби

21.3.Капiтальнi iнвестицiї

21.4.Фiнансовi iнвестицiї

21.5.Доходи i витрати

21.6.Грошовi кошти

21.7.Забезпечення i резерви

21.8.Запаси

21.9.Дебiторська заборгованiсть

21.10.Нестачi i втрати вiд псування цiнностей

21.11.Будiвельнi контракти

21.12.Податок на прибуток

21.13.Використання амортизацiйних вiдрахувань

21.14.Бiологiчнi активи

21.15.Фiнансовi результати бiологiчних активiв

24.04.2012р