5. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

1. Найменування

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Kод за ЄДРПОУ

30370711

4. Місцезнаходження

Україна, 01001м. Київ, вул. Б.Грiнченка,3

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

Серiя АВ №581322

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.09.2006

7. Міжміський код та телефон/факс

(044) 377-70-16 (044) 279-12-49

8. Вид діяльності

Здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринкуепозитарної дiяльностi цiнних паперiв

9. Опис

ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» надає емiтенту послуги щодо
обслуговування операцiй з випущеними цiнними паперами

1. Найменування

Рейтингове агенство "Кредит-Рейтинг"

2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Kод за ЄДРПОУ

31752402

4. Місцезнаходження

Україна, 04070, м. Київ, вул. Верхнiй Вал,72

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

Свiдоцтво №2

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.12.2006

7. Міжміський код та телефон/факс

(044)490-25-50 (044)490-25-50

8. Вид діяльності

Послуги у галузi незалежної оцiнки кредитоспроможностi суб'єктiв позичань з присвоєння кредитних рейтингiв української нацiональної шкали

9. Опис

Рейтингове агенство надає емiтенту послуги по визначенню та оновленню кредитного рейтингу.

1. Найменування

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю аудиторська фiрма "Юрек-Аудит"

2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Kод за ЄДРПОУ

04855566

4. Місцезнаходження

58018,м. Чернiвцi, вуломарова ,13/25

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

1385

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.01.2001

7. Міжміський код та телефон/факс

0372-4-52-78 0372-4-52-78

8. Вид діяльності

Аудиторська дiяльнiсть

9. Опис

ТОВ Аудиторська фiрма "Юрек-Аудит" надає емiтенту послуги з аудиторських перевiрок