III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю проектно-будiвельна фiрма "Рiка"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

AOO №706928

3. Дата проведення державної реєстрації

15.01.1992

4. Територія (область)

Чернівецька

5. Статутний капітал (грн)

20000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

58

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

41.20 Будiвництво житлових i нежитлових будiвель

7.11 Дiяльнiсть у сферi архiтектури

20.52 Виробництво клеїв

10. Органи управління підприємства

Збори учасникiв Товариства , Директор

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Акцiонерне Товариство "Укрексiмбанк" м. Київ

2) МФО банку

322313

3) поточний рахунок

26008000015511

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

д/н

5) МФО банку

д/н

6) поточний рахунок

д/н

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Будiвельна дiяльнiсть

Серiя АЕ №525062

25.11.2014

Державна архiтектурно-будiвельна iнспекцiя України

25.11.2019

Опис

д/н

 

15. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства

Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне)

Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента

Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента

1

2

3

4

д/н

уповноважене рейтингове агентство

26.04.2017

д/н