IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001 Україна Київська д/н м. Київ Б.Грiнченка,3

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

Серiя АВ №581322

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.08.2006

Міжміський код та телефон

(044)377-70-16

Факс

(044)279-12-49

Вид діяльності

Здiйснення професiйної дiяльностi на фондового ринку6депозитарної дiяльностi цiнних паперiв

Опис

д/н

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю аудиторська фiрма "Юрек-Аудит"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

22841651

Місцезнаходження

58018 Україна Чернівецька д/н м. Чернiвцi вул. Комарова,13/25

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

1385

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.01.2001

Міжміський код та телефон

(0372) 4-52-78

Факс

(0372) 4-52-78

Вид діяльності

аудиторська дiяльнiсть

Опис

д/н